Πολιτική απορρήτου

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

Ο Δήμος Κυθήρων αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα εξής:
Διεύθυνση Έδρας: Χώρα, Κύθηρα, Τ.Κ. 80100
Τηλέφωνο: 2736031213
E – mail: [email protected]

Ποια προσωπικά μου δεδομένα συλλέγονται και πώς;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται ο Δήμος Κυθήρων είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση. Η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στον Δήμο Κυθήρων σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος μέσω της ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή τη συχνότητα και την διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, σε περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας, μαζί με το μήνυμά σας θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα τηρήσουμε τα στοιχεία αυτά στα αρχεία μας μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση του υποβληθέντος μηνύματός σας. Έπειτα, τα δεδομένα σας αυτά διαγράφονται ασφαλώς από τα συστήματά μας, εκτός εάν είναι πλέον απαραίτητα για άλλο σκοπό για τον οποίο έχετε ενημερωθεί επαρκώς από τον Δήμο μέσω γραπτής απάντησης. 

Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία και ποια η νομική της βάση;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε κατά την αποστολή κάποιου email είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Όνομα, email, μήνυμα (ενδέχεται να περιέχει προσωπικά δεδομένα του αποστολέα, τα οποία αποκαλύπτει ο ίδιος αυτοβούλως)

Επικοινωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, ικανοποίηση ή απάντηση στα σχετικά μηνύματά τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ (Άρθρο 6 παρ. 1στ’ ΓΚΠΔ)  

Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.

Βελτίωση της ιστοσελίδας μας και ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών (όπως γλώσσα)

ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΔΗΜΟΥ

(που δεν εμπίπτουν στην άσκηση των καθηκόντων του)

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ / ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή του επισκέπτη, τις επισκέψεις του και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησής, διάρκεια της επίσκεψης και αριθμός προβολών της σελίδας).

Στατιστικοί λόγοι και βελτίωση της ιστοσελίδας

ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΔΗΜΟΥ

(που δεν εμπίπτουν στην άσκηση των καθηκόντων του)

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ / ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό του Δήμου Κυθήρων.

Ο Δήμος Κυθήρων είναι υποχρεωμένος ή δικαιούται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες όπως δημόσιους φορείς ή/και Ανεξάρτητες αρχές, υπό τον όρο ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομική βάση που να δικαιολογεί αυτή τη διαβίβαση δεδομένων, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητάς σας. 

Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

Ο Δήμος Κυθήρων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ωστόσο οφείλει να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα και για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Πως προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Στον Δήμο Κυθήρων εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

  • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
  • Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.
  • Είναι προσβάσιμα μόνο από ρητά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου ή εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες του, οι οποίοι δεσμεύονται με κανόνες εμπιστευτικότητας.
  • Είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.
  • Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
  • Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.
  • Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους, με τη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Το «δικαίωμα στη λήθη»

Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, στην περίπτωση που πρόκειται για επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και η επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Ο Δήμος Κυθήρων επεξεργάζεται δεν δημιουργεί προφίλ για κανένα φυσικό πρόσωπο του οποίου διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα. 

 

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν της ανάκλησής της.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] ή να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Χώρα, Κύθηρα, Τ.Κ. 80100, Ελλάδα και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου στο τηλ. 210-6819236.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

Instagram
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Follow us